• 555 77 435; 555 660 48
 • info@rendihaagis.ee

Rendileping

 1. Käesolev Haagise rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud RENDIHAAGIS OÜ, registrikood 12807713 (edaspidi Rendileandja) ja Rentniku vahel. Leping annab Rentnikule lepingu objektiks oleva Haagise kasutamise õiguse lepingus määratud ajavahemikul arvestades Lepingu tingimusi, Haagise ettenähtud otstarvet ning valmistajatehase ja Rendileandja poolt määratud nõudmisi.
 2. Rentnik on tutvunud ja Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud renditavate haagiste omadustest, tehnilisest seisundist, vajalike juhtimiõiguste olemasolust, haagiste kasutamist puudutavatest juhenditest, eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hinnakirjast. Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Haagist, selle kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele.
 3. Rentnikul ei ole lubatud ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta anda Haagist allrendile ega kasutamiseks kolmandatele isikutele. Rentnikul on keelatud kasutada Haagist ebaseaduslikuks tegevuseks ning Rendileandja ei vastuta mingil moel selle rikkumisest tuleneva võimaliku vastustuse ja kohususe üle.
 4. Rentnikul ei ole lubatud rikkuda Haagisega heakorda ja liikluseeskirju, vedada Haagise tehnilises passis näidatud massist raskemat kaubakogust, teostada Haagisele hooldust, seadmete ümberehitust, paigaldust ja asendusi, kasutada Haagist seda kahjustavates või muudes ekstreemtingimustes. Rentnik on kohustatud hoolitsema Haagise eest heaperemehelikult.
 5. Rentnik kannab täelikku ja tingimusteta varalist vastutust Haagise säilimise eest kuni Haagise tagastamiseni Rendileandjale. Rentnik kannab ka Haagise juhusliku hävimise ja kahjustumise riski. Haagise hävinemine, kaotsiminek või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel või tema poolt mittekontrollitavatel asjaoludel ei vähenda ega välista Rentniku vastutust.
 6. Rentnik vastutab mistahes võimalike kahjude või kahjuhüvitamise nõuete eest, mis tulenevad või mis on seotud Haagise purunemise, kasutamise, kasutamise võimatusega või mille on Rentnik põhjustanud Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele.
 7. Juhul kui Haagisel ilmneb mõni rike või kahjustus, on Rentnik kohustatud tegema kõik endast oleneva, et vältida lisakahjude teket Haagisele ja/või kolmandatele osapooltele. Kulutused, mis tuleb teha Haagise kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja mis tekkisid ajal, kui Haagis oli Rentniku valduses, kannab Rentnik.
 8. Haagise, või selle osade varguse, ärandamise, vandalismi või röövimise korral ning Haagise sattumisel liiklusõnnetusse tuleb juhtum koheselt registreerida politseis ning esitada Rendileandjale kirjalik seletus toimunu kohta 1 tööpäeva jooksul.
 9. Rendileandja ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses Haagise purunemise ja/või mistahes rikke tõttu.
 10. Rendipäeva kestvus on kuni 24 tundi. Rentnik on kohustatud Haagise tagastama lepingus määratud ajal ja kohas. Kui Haagis tagastatakse kokkulepitud ajast hiljem, tasub Rentnik iga ületatud tunni eest kuni 6€, kuid mitte rohkem kui 30€ ööpäevas.Renditasu ei vähendata Haagise tagastamisel enne rendiaja lõppemist.Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.
 11. Rendileandal on õigus tagastatud Haagis üle vaadata kuni 7(seitsme) kalendripäeva jooksul ja seoses avastatud kahjudega esitada Rentnikule pretensioon 14(neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Haagise tagastamisest. Juhul, kui Haagis ei ole tagastamisel komplektne, või üleandmisele samaväärses seisundis kohustub Rentnik tasuma kogu tekitatud kahju vastavalt varuosade ja remonttööde hindadele. Kui antud Haagist ei ole võimalik taastada, kohustub Rentnik Rendileandjale tasuma samasuguse uueväärse Haagise hinna.Rentnik on kohustaud hüvitama Rendileandjale ja/või kolmandatele isikutele tekitatud mistahes kahju täies ulatuses. Rentniku süül tekkinud kahjude, Haagise varguse, vigastuste jms lahendamisele kulunud aja eest tasub Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 30€ ööpäevas Haagise eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis oldud päeva eest või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni.
 12. Rentnik kohustub hoolitsema Haagisega kaasas käiva lisavarustuse eest heaperemehelikult. Haagisega kaasas olevad koormarihmad tuleb tagastada kokkurullitult, vastasel juhul on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 5€ ühe rihma kohta. Purunenud või kaotatud rihma(de) korral on kahjutasu ühe rihma kohta 15€. Kaasasoleva haagisepistiku ülemineku purunemisel või kaotamisel on kahjutasu 20€. Rehvi, või velje (k.a varurehvi) purunemisel või kaotamisel kohustub rentnik tasuma kahjutasu 150€ ühe rehvi kohta. Vintsivända purunemise, või kaotamise korral kohustub rentnik tasuma kahjutasu 60€.
 13. Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik omavahel. Pooltevahelised vaidlused lahendab Rendileandja poolt valitud inkassofirma või kohus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
 14. Rendilepingu täitmisel tõendavad Rentnik ja Rendileandja allkirjadega, et Rentnik on täielikult ja nõuetekohaselt tasunud Lepingu maksed ning Lepingu täitmise suhtes Rendileandja ja Rentnik vastastikuseid pretensioone ei oma.
 15. Käesolev leping on koostatud kahes võrdse juriidilise jõuga eksemplaris, millest üks osapool jääb Rentnikule ja teine osapool Rendileandjale. Leping jõustub allakirjutamise hetkest ja kehtib kuni kõigi selles sätestatud kohustuste täitmiseni ning Haagise ja selle dokumentide Rendileandja valdusesse üleandmiseni.